نام كتاب: راهنماي جامع برنامه نويسي c

 

مقدمه‌

چه‌ كساني‌ بايد اين‌ كتاب‌ را مطالعه‌ كنند؟

ويژگيهاي‌ خاص‌ اين‌ كتاب‌

نمونه‌هاي‌ برنامه‌نويسي‌

پرسش‌ و پاسخ‌، و كارگاه‌

قراردادهاي‌ استفاده‌شده‌ در اين‌ كتاب‌

در اين‌ 24 فصل‌ چه‌ چيزي‌ خواهيد آموخت‌

 

 

بخش‌ اول‌ ــ اصول‌ و مباني‌ C

 

فصل‌ 1 : برداشتن‌ گام‌ اول‌

C چيست‌؟

استاندارد ANSI C

تصوري‌ در مورد شما

سيستم‌ خود را تنظيم‌ كنيد

سخت‌افزار

نرم‌افزار

نمونه‌اي‌ از راه‌اندازي‌ برنامه‌نويسي‌ C

استفاده‌ از كامپايلر شركت‌ مايكروسافت‌

استفاده‌ از كامپايلر شركت‌ بورلند

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

 

فصل‌ 2 : نوشتن‌ اوليه‌ برنامه‌ C

يك‌ برنامه‌ C ساده‌

توضيحات‌

دستور #include

فايل‌هاي‌ هدر (Header)

علائم‌ < >  و " "

تابع‌ main()

كاراكتر خط جديد (\n)

حكم‌ return

تابع‌ exit()

كامپايل‌ و لينك‌كردن‌

چه‌ چيزي‌ در مورد برنامه‌ام‌ اشتباه‌ است‌؟

اشكال‌زدايي‌ برنامه‌

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 3 : آموزش‌ ساختار برنامه‌ C

مقدمات‌ يك‌ برنامه‌ C

ثابتها و متغيرها

عبارات‌ (expressions)

احكام‌ (statement)

بلوك‌هاي‌ حكم‌

ساختمان‌ يك‌ تابع‌ C

تعيين نوع‌ تابع‌

انتخاب‌ نام‌ مجاز براي‌ تابع‌

فرستادن‌ آرگومان‌ به‌ توابع‌ C

شروع‌ و پايان‌ يك‌ تابع‌

بدنه‌ تابع‌

فراخواني‌ توابع‌

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 4 : درك‌ نوعهاي‌ داده‌اي‌ و كلمات‌ كليدي‌

كلمات‌ كليدي‌ C

نوع‌ داده‌اي‌ char

متغيرهاي‌ كاراكتري‌

ثابتهاي‌ كاراكتري‌

كاراكتر Escape يا (\)

كاراكترهاي‌ چاپ‌

نوع‌ داده‌اي‌ int

اعلان‌ متغيرهاي‌ صحيح‌

نمايش‌ مقادير عددي‌ كاراكترها

نوع‌ داده‌اي‌ اعشاري‌

اعلان‌ متغيرهايي‌ با نقطه‌ اعشار شناور

شناسه‌ قالب‌بندي‌ نقطه اعشار شناور (%f)

نوع‌ داده‌اي‌ double

استفاده‌ از نماد علمي‌

نامگذاري‌ متغير

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 5 : اداره‌كردن‌ ورودي‌ و خروجي‌ استاندارد

درك‌ استاندارد I\O

گرفتن‌ ورودي‌ از كاربر

استفاده‌ از تابع‌ getc()

استفاده‌ از تابع‌ getchar()

چاپ‌ خروجي‌ بر روي‌ صفحه‌نمايش‌

استفاده‌ از تابع‌ putc()

تابع‌ ديگري‌ براي‌ نوشتن‌: putchar()

مرور مجدد تابع‌ printf()

تبديل‌ به‌ اعداد هگز

مشخص‌كردن‌ طول‌ فيلد

ترازبندي‌ خروجي‌

استفاده‌ از شناسه‌ دقت‌ اعشار

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

 

بخش‌ دوم‌ ــ  عملگرها و احكام‌ كنترلي‌

 

فصل‌ 6 : استفاده‌ از داده‌ها

عملگرهاي‌ انتساب‌ رياضي‌

عملگر انتساب‌

تركيب‌ عملگرهاي‌ رياضي‌ با =

به‌دست‌ آوردن‌ نقيض‌ مقادير عددي‌

افزايش‌ يا كاهش‌ يك‌واحدي‌

بزرگتر از يا كوچكتر از؟

استفاده‌ از عملگر تبديل‌ نوع‌ (Cast)

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 7 : كار با حلقه‌ها

حلقه‌ while

حلقه‌ do-while

حلقه‌ تحت‌ حكم‌ for

حكم‌ Null

استفاده‌ از عبارات‌ پيچيده‌ در حكم‌ for

استفاده‌ از حلقه‌هاي‌ تودرتو

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 8 : استفاده‌ از عملگرهاي‌ شرطي‌

اندازه‌ داده‌ها

عملگرهاي‌ منطقي‌

عملگر AND منطقي‌ (&&)

عملگر منطقي‌ (  )

عملگر نقيض‌ منطقي‌ (!)

دستكاري‌ بيت‌ها

تبديل‌ دسيمال‌ به‌ هگز يا باينري‌

استفاده‌ از عملگرهاي‌ بيتي‌

استفاده‌ از عملگرهاي‌ انتقال‌

عبارت‌ x?y:z به‌ چه‌ معناست‌؟

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 9 : كار با اصلاح‌كننده‌هاي‌ داده‌ و توابع‌ رياضي‌

فعال‌ يا غيرفعال‌كردن‌ بيت‌ علامت‌

اصلاح‌كننده‌ signed

اصلاح‌كننده‌ unsigned

تغيير اندازه‌ داده‌ها

اصلاح‌كننده‌ short

اصلاح‌كننده‌ long

افزودن‌ h ، l يا L به‌ مشخصه‌هاي‌ قالب‌بندي‌ printf و fprintf

توابع‌ رياضي‌ در C

فراخواني‌ sin() ، cos() ، و tan()

فراخواني‌ pow() و sqrt()

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 10 : كنترل‌ جريان‌ برنامه‌

هميشه‌ بگوييد >اگر...<

حكم‌ if-else

حكم‌هاي‌ if تودرتو

حكم‌ switch

حكم‌ break

قطع‌كردن‌ يك‌ حلقه‌ بي‌نهايت‌

حكم‌ continue

حكم‌ goto

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

 

بخش‌ سوم‌  ــ  اشاره‌گرها و آرايه‌ها

 

فصل‌ 11 : آشنايي‌ با اشاره‌گرها

اشاره‌گر چيست‌؟

آدرس‌ (مقدار سمت‌ چپ‌) در مقابل‌ محتوا (مقدار سمت‌ راست‌)

عملگر (&) Address of

اعلان‌ اشاره‌گرها

عملگر غيرارجاعي‌ (*)

اشاره‌گرهاي‌ تهي‌

به‌روزرساني‌ متغيرها از طريق‌ اشاره‌گرها

اشاره‌ به‌ محل‌ مشابهي‌ از حافظه‌

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 12 : آشنايي‌ با آرايه‌ها

آرايه‌ چيست‌؟

اعلان‌ آرايه‌ها

انديس‌گذاري‌ آرايه‌ها

مقداردهي‌ آرايه‌ها

اندازه‌ آرايه‌

آرايه‌ها و اشاره‌گرها

نمايش‌ آرايه‌اي‌ از كاراكترها

كاراكتر تهي‌ ) غ‌\0غ‌ (

آرايه‌هاي‌ چندبعدي‌

آرايه‌هاي‌ بدون‌ اندازه‌

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 13 : دستكاري‌ رشته‌ها

اعلان‌ رشته‌ها

رشته‌ چيست‌؟

مقداردهي‌ رشته‌ها

ثابتهاي‌ رشته‌اي‌ در مقابل‌ ثابتهاي‌ كاراكتري‌

بلندي‌ يك‌ رشته‌ چقدر است‌؟

تابع‌ strlen()

كپي‌كردن‌ رشته‌ها توسط strcpy()

خواندن‌ و نوشتن‌ رشته‌ها

توابع‌ gets() و puts()

استفاده‌ از %s همراه‌ با تابع‌ printf()

تابع‌ scanf()

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 14 : آشنايي‌ با حوزه‌ و كلاس‌هاي‌ ذخيره‌سازي‌

مخفي‌كردن‌ داده‌ها

حوزه‌ بلوك‌

حوزه‌ بلوك‌هاي‌ تودرتو

حوزه‌ تابعي‌

حوزه‌ برنامه‌

مشخصه‌هاي‌ كلاس‌ ذخيره‌سازي‌

مشخصه‌ auto

مشخصه‌ static

حوزه‌ فايل‌ و سلسله‌مراتب‌ حوزه‌ها

مشخصه‌ register

مشخصه‌ extern

اصلاح‌كننده‌هاي‌ كلاس‌ ذخيره‌سازي‌

اصلاح‌كننده‌ const

اصلاح‌كننده‌ volatile

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

 

بخش‌ چهارم‌ ــ توابع‌ و تخصيص‌ حافظه‌ پويا

 

فصل‌ 15 : كار با توابع‌

اعلان‌ توابع‌

اعلان‌ (Declaration) در مقابل‌ تعريف‌(Definition)

مشخص‌كردن‌ نوعهاي‌ بازگشتي‌

استفاده‌ از الگوها

فراخواني‌ توابع‌

الگوسازي‌ توابع‌

توابع‌ بدون‌ آرگومان‌

استفاده‌ از time() ، localtime() ، و asctime()

توابع‌ داراي‌ تعداد ثابت‌ آرگومان‌

الگوسازي‌ تعداد متغير آرگومان‌ها

پردازش‌ آرگومان‌هاي‌ متغير

يادگيري‌ برنامه‌نويسي‌ ساختاريافته‌

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 16 : استفاده‌ از اشاره‌گر

محاسبه‌ اشاره‌گر

اندازه‌ اشاره‌گرها

عمل‌ تفريق‌ اشاره‌گر

اشاره‌گرها و آرايه‌ها

دسترسي‌ به‌ آرايه‌ها از طريق‌ اشاره‌گرها

اشاره‌گرها و توابع‌

ارسال‌ آرايه‌ها به‌ توابع‌

ارسال‌ اشاره‌گرها به‌توابع‌

ارسال‌ آرايه‌هاي‌ چندبعدي‌ به‌عنوان‌ آرگومان‌

آرايه‌هاي‌ اشاره‌گرها

اشاره‌ به‌ توابع‌

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 17 : تخصيص‌ حافظه‌

تخصيص‌ حافظه‌ در زمان‌ اجرا

تابع‌ malloc()

آزادكردن‌ حافظه‌ تخصيص‌يافته‌ با استفاده‌ از free()

تابع‌ Calloc()

تابع‌ realloc()

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 18 : استفاده‌ از نوعهاي‌ داده‌اي‌ خاص‌ و توابع‌

نوع‌ داده‌اي‌ enum

اعلان‌ نوع‌ داده‌اي‌ enum

انتساب‌ مقادير به‌ نامهاي‌ enum

ساخت‌ تعريفهاي‌ typedef

چرا از typedef استفاده‌ مي‌شود؟

توابع‌ بازگشتي‌

بازديد مجدد تابع‌ main()

آرگومان‌هاي‌ خط فرمان‌

دريافت‌ آرگومان‌هاي‌ خط فرمان‌

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

 

بخش‌ پنجم‌ ــ  ساختار، Union ، فايل‌ I/O ، و...

 

فصل‌ 19 : آشنايي‌ با ساختارها

ساختار چيست‌؟

اعلان‌ ساختارها

تعريف‌ متغيرهاي‌ ساختار

ارجاع‌ به‌ اعضاي‌ ساختار با استفاده‌ از عملگر نقطه‌ (.)

مقداردهي‌ ساختارها

ساختارها و فراخواني‌ تابع‌

ارجاع‌ به‌ ساختارها با اشاره‌گرها

ارجاع‌ به‌ عضوي‌ از ساختار با استفاده‌ از ->

آرايه‌هايي‌ از ساختارها

ساختارهاي‌ تودرتو

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

 

فصل‌ 20 : آشنايي‌ با Union ها

Union چيست‌؟

اعلان‌ union ها

تعريف‌ متغيرهاي‌ union

ارجاع‌ به‌ union با استفاده‌ از عملگر .  يا ->

union ها در مقابل‌ ساختارها

مقداردهي‌ يك‌ union

اندازه‌ union

استفاده‌ از union ها

ارجاع‌ به‌ محل‌ مشابهي‌ از حافظه‌ به‌صورت‌ متفاوت‌

ساخت‌ ساختارهاي‌ قابل‌ انعطاف‌

تعريف‌ فيلدهاي‌ بيتي‌ با struct

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 21 : خواندن‌ و نوشتن‌ در فايل‌ها

فايل‌ها در مقابل‌ مسيل‌ها

فايل‌ چيست‌؟

مسيل‌ چيست‌؟

بافركردن‌ ورودي‌/خروجي‌

مقدمات‌ I/O فايل‌ ديسكي‌

اشاره‌گرهاي‌ FILE

بازكردن‌ فايل‌

بستن‌ يك‌ فايل‌

خواندن‌ و نوشتن‌ فايل‌هاي‌ ديسكي‌

يك‌ كاراكتر در هر لحظه‌

يك‌ خط در هر لحظه‌

يك‌ بلوك‌ در هر لحظه‌

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 22 : استفاده‌ از توابع‌ فايلي‌ خاص‌

دستيابي‌ تصادفي‌ به‌ فايل‌هاي‌ ديسك‌

توابع‌ fseek() و ftell()

تابع‌ rewind()

مثالهاي‌ بيشتري‌ در مورد ورودي‌/خروجي‌ فايل‌ ديسك‌

خواندن‌ و نوشتن‌ داده‌هاي‌ باينري‌

توابع‌ fscanf() و fprintf()

هدايت‌ مجدد مسيل‌هاي‌ استاندارد با freopen()

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 23 : كامپايل‌ برنامه‌ها: پيش‌پردازشگر C

پيش‌پردازشگر C

پيش‌پردازشگر C در مقابل‌ كامپايلر

دستورات‌ #define و #undef

تعريف‌ ماكروهاي‌ شبيه‌ تابع‌ با استفاده‌ از #define

تعريف‌ ماكروي‌ تودرتو

كامپايل‌ كد شما تحت‌ شرايطي‌

دستورات‌ #ifdef و #endif

دستور #ifndef

دستورات‌ #if ، #elif ، #else

كامپايل‌كردن‌ شرطهاي‌ تودرتو

خلاصه‌

پرسش‌ و پاسخ‌

كارگاه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

 

فصل‌ 24 : از اينجا به‌ كجا مي‌رويد؟

ساخت‌ ليست‌ پيوندي‌

سبك‌ برنامه‌نويسي‌

برنامه‌نويسي‌ ماژولي‌

اشكال‌زدايي‌

آنچه‌ بايد بياموزيد

كلمات‌ كليدي‌ C

عملگرها

ثابتها

ثابتهاي‌ رشته‌اي‌

عبارتها و حكم‌ها

حكم‌هاي‌ كنترل‌ جريان‌

اشاره‌گرها

توابع‌

ورودي‌ و خروجي‌ (I/O)

پيش‌پردازشگر C

مسيري‌ كه‌ پيش‌ رو داريد...

خلاصه‌

 

 

بخش‌ ششم‌ ــ ضمائم‌

 

ضميمه‌ >الف‌< : فايل‌هاي‌ هدر استانداردANSI

 

ضميمه‌ >ب‌< : پاسخ‌ آزمون‌ها و تمرين‌ها

فصل‌ 1 : برداشتن‌ گام‌ اول‌

آزمون‌

فصل‌ 2 : اولين‌ برنامه‌ C شما

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 3 : آموزش‌ ساختار برنامه‌ C

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 4 : درك‌ نوعهاي‌ داده‌اي‌ و كلمات‌ كليدي‌

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 5 : اداره‌كردن‌ ورودي‌ و خروجي‌ استاندارد

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 6 : استفاده‌ از داده‌ها

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 7 : كار با حلقه‌ها

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 8 : استفاده‌ از عملگرهاي‌ شرطي‌

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 9 : كار با اصلاح‌كننده‌هاي‌ داده‌ و توابع‌ رياضي‌

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 10 : كنترل‌ جريان‌ برنامه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 11 : آشنايي‌ با اشاره‌گرها

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 12 : آشنايي‌ با آرايه‌ها

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 13 : دستكاري‌ رشته‌ها

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 14 : آشنايي‌ با حوزه‌ و كلاس‌هاي‌ ذخيره‌سازي‌

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 15 : >كار با توابع‌<

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 16 : استفاده‌ از اشاره‌گرها

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 17 : تخصيص‌ حافظه‌

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 18 : استفاده‌ از نوعهاي‌ داده‌اي‌ خاص‌ و توابع‌

تمرين‌ها

فصل‌ 19 : آشنايي‌ با ساختارها

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 20 : آشنايي‌ با union ها

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 21 : خواندن‌ و نوشتن‌ در فايل‌ها

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 22 : استفاده‌ از توابع‌ فايلي‌ خاص‌

آزمون‌

تمرين‌ها

فصل‌ 23 : كامپايل‌ برنامه‌ها: پيش‌پردازشگر C

آزمون‌

تمرين‌ها

 

ضميمه‌ >ج‌< : توابع‌ I/O

تابع‌ Clearerr

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fclose

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ feof

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ ferror

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fflush

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fgetc

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fgetpos

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fgets

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fopen

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fprintf

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fputc

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fputs

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fread

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ freopen

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fscanf

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fseek

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fsetpos

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ ftell

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fwrite

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ getc

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ getchar

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ gets

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ perror

مثال‌

تابع‌ printf

اصلاح‌كننده‌هاي‌ قالب‌بندي‌ براي‌  printf()افزوده‌ شده‌ توسط C99

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ putc

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ putchar

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ puts

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ remove

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ rename

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ rewind

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ scanf

اصلاح‌كننده‌هاي‌ قالب‌بندي‌  scanf()افزوده‌ شده‌ توسط C99

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ setbuf

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ setvbuf

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ snprintf

توابع‌ مرتبط

تابع‌ sprintf

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ sscanf

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ tmpfile

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ tmpnam

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ ungetc

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ vprintf ، vfprintf ، vsprintf و vsnprintf

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ vscanf ، vfscanf ، و vsscanf

توابع‌ مرتبط

 

ضميمه‌ >د< : توابع‌ رشته‌اي‌ و كاراكتري‌

تابع‌ isalnum

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ isapha

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ isblank

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ iscntrl

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ isdigit

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ isgraph

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ islower

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ isprint

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ ispunct

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ isspace

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ isupper

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ isxdigit

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ memchr

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ memcmp

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ memcpy

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ memmove

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ memset

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strcat

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strchr

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strcmp

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strcoll

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strcpy

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strcspn

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strerror

مثال‌

تابع‌ strlen

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strncat

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strncmp

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strncpy

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strpbrk

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strrchr

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strspn

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strstr

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strtok

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strxfrm

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ tolower

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ toupper

مثال‌

توابع‌ مرتبط

 

ضميمه‌ >ه' < : توابع‌ رياضي‌

تابع‌ acos

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ acosh

توابع‌ مرتبط

تابع‌ asin

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ asinh

توابع‌ مرتبط

تابع‌ atan

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ atanh

توابع‌ مرتبط

تابع‌ atan2

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ cbrt

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ ceil

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ copysign

توابع‌ مرتبط

تابع‌ cos

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ cosh

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ erf

توابع‌ مرتبط

تابع‌ erfc

توابع‌ مرتبط

تابع‌ exp

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ exp2

توابع‌ مرتبط

تابع‌ expm1

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fabs

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fdim

توابع‌ مرتبط

تابع‌ floor

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fma

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fmax

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fmin

توابع‌ مرتبط

تابع‌ fmod

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ frexp

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ hypot

توابع‌ مرتبط

تابع‌ ilogb

توابع‌ مرتبط

تابع‌ ldexp

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ lgamma

توابع‌ مرتبط

تابع‌ llrint

توابع‌ مرتبط

تابع‌ llround

توابع‌ مرتبط

تابع‌ log

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ log1p

توابع‌ مرتبط

تابع‌ log10

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ log2

توابع‌ مرتبط

تابع‌ logb

توابع‌ مرتبط

تابع‌ lrint

توابع‌ مرتبط

تابع‌ lrounld

توابع‌ مرتبط

تابع‌ modf

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ nan

توابع‌ مرتبط

تابع‌ nearbyint

توابع‌ مرتبط

تابع‌ nextafter

توابع‌ مرتبط

تابع‌ nexttoward

توابع‌ مرتبط

تابع‌ pow

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ remainder

توابع‌ مرتبط

تابع‌ remquo

توابع‌ مرتبط

تابع‌ rint

توابع‌ مرتبط

تابع‌ round

توابع‌ مرتبط

تابع‌ scalbln

توابع‌ مرتبط

تابع‌ scalbn

توابع‌ مرتبط

تابع‌ sin

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ sinh

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ sqrt

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ tan

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ tanh

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ tgamma

توابع‌ مرتبط

تابع‌ trunc

توابع‌ مرتبط

 

ضميمه‌ >و< : توابع‌ زمان‌، تاريخ‌، و محلي‌سازي‌

تابع‌ asctime

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ clock

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ ctime

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ difftime

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ gmtime

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ localeconv

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ localtime

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ mktime

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ setlocale

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strftime

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ time

مثال‌

توابع‌ مرتبط

 

ضميمه‌ >ز< : توابع‌ تخصيص‌ حافظه‌ پويا

تابع‌ calloc

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ free

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ malloc

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ realloc

مثال‌

توابع‌ مرتبط

 

ضميمه‌ >ح‌< : توابع‌ سودمند

تابع‌ abort

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ abs

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ assert

مثال‌

توابع مرتبط

تابع‌ atexit

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ atof

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ atoi

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ atol

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ atoll

توابع‌ مرتبط

تابع‌ bsearch

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ div

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ exit

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ _Exit

توابع‌ مرتبط

تابع‌ getenv

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ labs

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ llabs

توابع‌ مرتبط

تابع‌ ldiv

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ lldiv

توابع‌ مرتبط

تابع‌ longjmp

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ mblen

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ mbstowcs

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ mbtowc

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ qsort

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ raise

توابع‌ مرتبط

تابع‌ rand

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ setjmp

توابع‌ مرتبط

تابع‌ signal

توابع‌ مرتبط

تابع‌ srand

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strtod

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strtof

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strtol

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strtold

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strtoll

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strtoul

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ strtoull

توابع‌ مرتبط

تابع‌ system

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ va_arg ، va_copy ، va_start ، و va_end

مثال‌

توابع‌ مرتبط

تابع‌ wcstombs

توابع‌ مرتبط

تابع‌ wctomb

توابع‌ مرتبط

 

ضميمه‌ >ط< : C99

C89 در مقابل‌ C99 : مروركلي‌

ويژگيهاي‌ اضافه‌شده‌

ويژگيهاي‌ حذف‌شده‌

ويژگيهاي‌ تغييريافته‌

اشاره‌گرهاي‌ داراي‌ شرايط محدود

ويژگي‌ inline

نوعهاي‌ داده‌اي‌ توكار جديد

_Bool

_Complex و _Imaginary

نوعهاي‌ صحيح‌ long long integer

بهبود آرايه‌

آرايه‌هاي‌ با طول‌ متغير

استفاده‌ از توصيف‌كننده‌هاي‌ نوع‌ در اعلان‌ آرايه‌

توضيحات‌ تك‌خطي‌

كدهاي‌ پخش‌شده‌ و اعلان‌ها

تغييرات‌ پيش‌پردازشگر

فهرست‌ آرگومان‌هاي‌ متغير

عملگر _Pragma

پراگماهاي‌ توكار

ماكروهاي‌ توكار اضافي‌

اعلان‌ متغيرها درون‌ حلقه‌ for

ليترال‌هاي‌ تركيبي‌

اعضاي‌ انعطاف‌پذير ساختار آرايه‌

آغازگرهاي‌ نقش‌دهنده‌

آنچه‌ به‌ خانواده‌ printf() و scanf() اضافه‌ شده‌ است‌

كتابخانه‌هاي‌ جديد در C99

شناسه‌ ازپيش‌تعريف‌شده‌ _ _func_ _

افزايش‌ محدوديتهاي‌ ترجمه‌

int ضمني‌ زياد پشتيباني‌ نمي‌شود

اعلان‌هاي‌ تابع‌ ضمني‌ حذف‌ شده‌ است‌

محدوديتهاي‌ بازگشتي‌

نوعهاي‌ صحيح‌ توسعه‌يافته‌

تغييردادن‌ قوانين‌ ارتقاي‌ مقادير صحيح‌

 

واژگان‌ فارسي‌

 

واژگان‌ لاتين‌

 

فهرست‌ راهنما