نام كتاب: تاسيسات الكتريكي در توزيع انرژي (نگارش دوم)

 

فصل‌ اول‌ توليد و انتقال‌ انرژي‌ الكتريكي‌

:1-1 تأسيسات‌ الكتريكي‌

:1-2 روشهاي‌ توليد انرژي‌ الكتريكي‌

:1-3 انواع‌ مختلف‌ نيروگاه‌

:1-3-1 نيروگاههاي‌ آبي‌

:1-3-2 نيروگاههاي‌ حرارتي‌

:1-3-3 نيروگاههاي‌ سيكل‌ تركيبي‌

:1-3-4 نيروگاههاي‌ هسته‌اي‌

:1-3-5 ساير منابع‌ توليد انرژي‌ الكتريكي‌

:1-4 انتقال‌ انرژي‌

:1-5 ضريب‌ بهره‌ خط انتقال‌

:1-6 پارامترهاي‌ الكتريكي‌ خط انتقال‌

:1-6-1 اثر مقاومت‌ اهمي‌

:1-6-2 اثر سلفي‌

:1-6-3 اثر خازني‌

:1-7 پديده‌ كرونا

:1-8 تقسيم‌بندي‌ ولتاژهاي‌ توزيع‌

 

فصل‌ دوم‌ طراحي‌ شبكه‌هاي‌ توزيع‌ فشار قوي‌

:2-1 استانداردهاي‌ ايمني‌ و اجرايي‌

:2-1-1 استانداردهاي‌ ايمني‌ در تجهيزات‌

:2-1-2 استاندارد اجرايي‌

:2-2 طراحي‌ شبكه‌ توزيع‌ فشار قوي‌ در توزيع‌ صنعتي‌

:2-3 ارزيابي‌ و تعيين‌ ميزان‌ بار

:2-3-1 بار ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ نصب‌شده‌ در خطوط توليد

:2-3-2 بارهاي‌ روشنايي‌

:2-3-3 بارهاي‌ تأسيسات‌ حرارتي‌ و برودتي‌

:2-3-4 بارهاي‌ پيش‌بيني‌ نشده‌

:2-3-5 بارهاي‌ توسعه‌

:2-4 تعيين‌ مراكز ثقل‌ بار و پست‌هاي‌ داخلي‌

:2-5 تعيين‌ پست‌ ورودي‌ يا پست‌ پاساژ

:2-6 انواع‌ توپولوژي‌هاي‌ شبكه‌هاي‌ توزيع‌ فشار قوي‌

:2-6-1 توپولوژي‌ باس‌ يا خطي‌

:2-6-2 توپولوژي‌ شعاعي‌ يا ستاره‌اي‌

:2-6-3 توپولوژي‌ حلقوي‌ يا رينگ‌

:2-6-4 توپولوژي‌ غربالي‌

:2-7 ضريب‌ بهره‌برداري‌ شبكه‌

:2-8 طرح‌ شبكه‌هاي‌ توزيع‌ فشار قوي‌ يا روش‌ حلقوي‌

:2-9 طراحي‌ تجهيزات‌ فشار قوي‌

:2-10 روشهاي‌ مورد استفاده‌ براي‌ كاهش‌ اثرات‌ جرقه‌ روي‌ كليدهاي‌ فشار قوي‌

:2-10-1 مكانيزم‌هاي‌ موتوري‌

:2-10-2 نصب‌ بالشتك‌هاي‌ مغناطيسي‌ در كنار كنتاكت‌ها

:2-10-3 استفاده‌ از گاز و روغن‌

:2-11 تنظيم‌ رله‌هاي‌ كنترلي‌ و حفاظتي‌ در كليدهاي‌ فشار قوي‌

:2-11-1 رله‌ پريمر

:2-11-2 تنظيم‌ جريان‌ اسمي‌

:2-11-3 تنظيم‌ رله‌ زماني‌ اتصال‌ كوتاه‌

:2-11-4 تنظيم‌ رله‌ اضافه‌ بار

:2-12 محاسبه‌ جريان‌ اتصال‌ كوتاه‌ در شبكه‌ قدرت‌

:2-12-1 خطاي‌ متقارن‌

:2-12-2 خطاهاي‌ نامتقارن‌

:2-13 منابع‌ و مشخصات‌ جريان‌ اتصال‌ كوتاه‌

:2-14 كليد اتصال‌ زمين‌ در روي‌ ديژينكتور

 

فصل‌ سوم‌ ترانسفورماتور

:3-1 مشخصات‌ ترانسفورماتورها

:3-1-1 انواع‌ سيم‌بندي‌

:3-1-2 دياگرام‌ ساعت‌ يا گروه‌برداري‌

:3-1-3 توان‌ ظاهري‌ ترانسفورماتور

:3-1-4 تنظيم‌كننده ولتاژ

:3-1-5 ولتاژ اتصال‌ كوتاهuk

:3-1-6 ولتاژ نسبي‌ امپدانس‌ نامي  uKN

:3-1-7 افت‌ ولتاژ مقاومتي‌ uR

:3-1-8 افت‌ ولتاژ راكتيو uX

:3-1-9 افت‌ ولتاژ امپدانسي‌ به‌ ازاي‌ جريان‌ بار  uka

:3-1-10 درصد افت‌ ولتاژ يا افزايش‌ ولتاژ  uj

:3-1-11 محاسبه‌ جريان‌ اتصال‌ كوتاه‌

:3-2 موازي‌كردن‌ ترانسفورماتورها

:3-2-1 شرايط موازي‌كردن‌ ترانسفورماتورها

:3-2-2 محاسبه‌ قدرت‌ ظاهري‌ ترانسفورماتورها پس‌ از اتصال‌ موازي‌

:3-3 تلفات‌ ترانسفورماتور

:3-4 راندمان‌ ترانسفورماتور

:3-5 نصب‌ ترانسفورماتور و طراحي‌ اتاق‌ ترانسفورماتور

:3-6 حفاظت‌ ترانسفورماتور

:3-6-1 حفاظت‌ در مقابل‌ بار

 

فصل‌ چهارم‌ تجهيزات‌ در توزيع‌ فشار ضعيف‌

:4-1 كليدهاي‌ كوپلينگ‌

:4-2 رله‌هاي‌ (F)Shunt trip و (U)Under voltage

:4-2-1 رله‌ (U)

:4-2-2 رله‌ (F)

:4-3 ساير تجهيزات‌ توزيع‌ فشار ضعيف‌

:4-3-1 كليدگردان‌

:4-3-2 كليد فيوز

:4-3-3 كليد اتوماتيك‌

:4-3-4 كليدهاي‌ مينياتوري‌

:4-3-5 كليدهاي‌ كنتاكتور

:4-3-6 كليدهاي‌ ستاره‌ مثلث‌

:4-4 تجهيزات‌ حفاظتي‌

:4-4-1 فيوزها

:4-4-2 فيوز ولتاژ پايين‌ با ظرفيت‌ قطع‌ بالا (مدل‌ (HRC

:4-5 اتصال‌ زمين‌

:4-6 ايجاد نقطه‌ زمين‌ و چاههاي‌ اتصال‌ زمين‌

:4-7 رله‌هاي‌ حفاظتي‌ جريان‌ نشتي‌ زمين‌ E.L.C.B

:4-8 نوترال‌ ايزوله‌ و نوترال‌ زمين‌شده‌

 

فصل‌ پنجم‌ ترميم‌ ضريب‌ قدرت‌ در شبكه‌ توزيع‌

:5-1 تئوري‌ مدارهاي‌ الكتريكي‌ در حالت‌ دائمي‌ سينوسي‌

:5-2 لزوم‌ بهبود ضريب‌ قدرت‌

:5-3 بررسي‌ اقتصادي‌ بهبود ضريب‌ قدرت‌

:5-4 محاسبه‌ ميزان‌ ميزان‌ خازن‌هاي‌ ترميم‌ قدرت‌ در شبكه‌

:5-5 نحوه‌ پله‌گذاري‌ و تزريق‌ به‌ شبكه‌

:5-6 تنظيم‌ ضريب‌ C/K

:5-7 روشهاي‌ ترميم‌ ضريب‌ توان‌ به‌ لحاظ آرايش‌ بار در شبكه‌

:5-8 روش‌ اندازه‌گيري‌ توان‌ اكتيو و راكتيو از طريق‌ كنتورهاي‌ اكتيو و راكتيو

:5-9 فيوهاي‌ حفاظتي‌ و كابل‌هاي‌ رابطه‌

:5-10 اثر خازن‌ بر هارمونيك‌ شبكه‌

:5-11 اثرات‌ زيست‌ محيطي‌ خازن‌هاي‌ ترميم‌

 

فصل‌ ششم‌ كابل‌ها و هادي‌ها در شبكه‌ توزيع‌

:6-1 موارد مورد استفاده‌ در شبكه‌ توزيع‌

:6-2 تجهيزات‌ توزيع‌ انرژي‌ در شبكه‌ توزيع‌

:6-2-1 شمش‌

:6-2-2 كابل‌

:6-2-2-1 هادي‌

:6-2-2-2 عايق‌

:6-3 حروف‌ شناسايي‌ نوع‌ كابل‌

:6-4 كابل‌هاي‌ قدرت‌ و سركابل‌هاي‌ آنها

:6-5 كميت‌هاي‌ الكتريكي‌ كابل‌

:6-5-1 مقاومت‌ كابل‌

:6-5-2 اندوكتانس‌ كابل‌

:6-5-3 كاپاسيتانس‌ كابل‌

:6-6 ظرفيت‌ حمل‌ جريان‌

:6-7 مقاومت‌ حرارتي‌

:6-7-1 مقاومت‌ حرارتي‌ كابل‌

:6-7-2 مقاومت‌ حرارتي‌ هوا

:6-7-3 مقاومت‌ حرارتي‌ خاك‌

:6-8 گره‌بندي‌ كابل‌ها در زمين‌

:6-9 محاسبات‌ سطح‌ مقطع‌ و نوع‌ كابل‌

:6-9-1 محاسبه‌ افت‌ ولتاژ

:6-9-2 محاسبات‌ تعيين‌ مقطع‌ در حالت‌ مقاومت‌ اهمي‌

:6-9-3 محاسبات‌ تعيين‌ مقطع‌ با درنظرگرفتن‌ راكتانس XL

:6-10 تنشهاي‌ اتصال‌ كوتاه‌

:6-10-1 تنشهاي‌ ديناميكي‌

:6-10-2 تنشهاي‌ حرارتي‌

:6-10-3 محاسبه‌ تنشهاي‌ حرارتي‌ مجاز در طول‌ اتصال‌ كوتاه‌

:6-11 كابل‌هاي‌ حرارتي‌

:6-12 جزئيات‌ كابل‌كشي‌

:6-12-1 قرارگيري‌ كابل‌ در زمين‌

:6-12-2 قرارگيري‌ كابل‌ در محيطهاي‌ داخلي‌

:6-13 ترتب‌ كابل‌هاي‌ موازي‌

:6-14 تعيين‌ مقاطع‌ كابل‌ در استاندارد غير متريك‌

 

فصل‌ هفتم‌ نور و روشنايي‌

:7-1 ماهيت‌ نور

:7-2 تئوري‌ موجي‌ و كوانتوم‌

:7-3 طيف‌ امواج‌ الكترومعناطيسي‌

:7-4 رنگ‌

:7-4-1 پارامترهاي‌ رنگ‌

:7-4-2 رؤيت‌ رنگ‌ اجسام‌

:7-4-3 قانون‌ كيرشهف‌

:7-4-4 رنگ‌سنجي‌

:7-4-5 درجه‌ حرارت‌ رنگ‌

:7-5 منابع‌ توليد نور

:7-5-1 منابع‌ طبيعي‌

:7-5-2 منابع‌ غير طبيعي‌

:7-6 راندمان‌ منابع‌ الكتريكي‌ و لامپها

:7-7 حساسيت‌ چشم‌

:7-8 انواع‌ لامپها

:7-8-1 لامپهاي‌ ملتهب‌

:7-8-1-1 لامپهاي‌ رشته‌اي‌ معمولي‌

:7-8-1-2 لامپهاي‌ هالوژنه‌

:7-8-1-3 ساير لامپهاي‌ رشته‌اي‌

:7-8-1-4 معايب‌ و مزاياي‌ لامپهاي‌ ملتهب‌

:7-8-2 لامپهاي‌ تخليه‌ گازي‌

:7-8-2-1 لامپهاي‌ فلورسنت‌

:7-8-2-2 لامپهاي‌ فلورسنت‌ بدون‌ الكترود

:7-8-2-3 لامپهاي‌ بخار جيوه‌ با فشار زياد

:7-8-2-4 لامپهاي‌ بخار سديم‌ با فشار كم‌

:7-8-2-5 لامپهاي‌ بخار سديم‌ با فشار زياد

:7-9 كميتهاي‌ روشنايي‌

:7-10 توزيع‌ شدت‌ نور-منحني‌ پخش‌ نور

:7-11 محاسبه‌ شارنوري‌ از روي‌ منحنيهاي‌ قطبي‌

:7-12 مشخصه‌هاي‌ نورسنجي‌ چراغها

:7-13 طراحي‌ روشنايي‌ داخلي‌

:7-13-1 استاندارد سطوح‌ روشنايي‌

:7-13-2 انتخاب‌ نوع‌ منابع‌

:7-13-3 منحني‌ كرشهف‌

:7-13-4 توزيع‌ و نصب‌

:7-13-5 سوئيچينگ‌ و ناحيه‌بندي‌

:7-13-6 روشهاي‌ صرفه‌جويي‌ در صنعت‌ روشنايي‌

:7-13-7 پديده‌ استروبوسكپي‌ و ايجاد فركانس‌ ظاهري‌

:7-13-8 تأمين‌ روشنايي‌ اضطراري‌

:7-13-9 ترميم‌ شبكه‌ به‌ لحاظ بار اندوكيتو چراغها

:7-13-10 نحوه‌ محاسبه‌ تعداد منابع‌

:7-14 روشنايي‌ خارجي‌

:7-15 طراحي‌ روشنايي‌ معابر با استفاده‌ از جداول‌

 

فصل‌ هشتم‌ كنترل‌كننده‌هاي‌ منطقي‌

:8-1  ساختار PLC

:8-2 زبانهاي‌ برنامه‌نويسي‌ PLC

 

فصل‌ نهم‌ افق‌هاي‌ آينده‌

:9-1 ژنراتورهاي‌ MHD

:9-1-1 يونيزاسيون‌ گازهاي‌ داغ‌

:9-1-2 مزاياي‌ ژنراتور MHD

:9-1-3 معايب‌ ژنراتورهاي‌ MHD

:9-1-4 انواع‌ ژنراتورهاي‌ MHD

:9-2 پيل‌ سوختي‌

:9-2-1 پيل‌هاي‌ سوختي‌ قليايي‌ (AFC)

:9-2-2 پيل‌ سوختي‌ متانولي‌ (DMFC)

:9-2-3 پيل‌هاي‌ سوختي‌ كربنات‌ مذاب‌ (MCFC)

:9-2-4 پيل‌هاي‌ سوختي‌ با الكتروليت‌ اسيد فسفريك‌ (PAFC)

:9-2-5 پيل‌هاي‌ سوختي‌ با الكتروليت‌ پليمر (PEFC)

:9-2-6 پيل‌هاي‌ سوختي‌ با الكتروليت‌ اكسيد جامد (SOFC)

:9-2-7 وضعيت‌ كنوني‌ فناوري‌ پيل‌ سوختي‌ در جهان‌

:9-2-8 وضعيت‌ فناوري‌ پيل‌ سوختي‌ در ايران‌

:9-3 ژنراتور ترموالكتريك‌

:9-3-1 توليد توان‌ الكتريكي‌

:9-3-2 مواد ترموالكتريك‌ جديد

:9-4 ابررساناها

:9-4-1 ابررسانا چيست‌؟

:9-4-2 كاربرد ابررساناها

:9-5 انتقال‌ از طريق‌ ولتاژ مستقيم‌ HVDC

:9-5-1 انتقال‌

:9-5-2 پديده‌ كرونا در خط

:9-5-3 بررسي‌ اقتصادي‌

:9-5-4 روند پيشرفت‌ HVDC

:9-5-5 آينده‌ HVDC

:9-6 راكتورهاي‌ فيوژن‌

:9-6-1 فرآيند فيوژن‌

:9-6-2 مروري‌ بر فيزيك‌ پلاسما

:9-6-3 تاكوماك‌

:9-6-4 مشتعل‌كردن‌ پلاسما

:9-6-5 تزريق‌ پرتوهاي‌ ذرات‌ خنثي‌

:9-6-6 گرم‌كردن‌ پلاسما روش‌ تشديدكننده‌

:9-6-7 خودگرمايش‌ پلاسما

:9-6-8 چرخه‌ راكتور

:9-6-9 مزاياي‌ فيوژن‌

 

واژگان‌ فارسي‌

 

واژگان‌ لاتين‌

 

منابع‌ و ماخذ