مقدمه‌

در اين‌ كتاب‌ چه‌ مطالبي‌ وجود دارد؟

آيا اين‌ كتاب‌ براي‌ شما مفيد است‌؟

چگونگي‌ استفاده‌ از اين‌ كتاب‌

سخني‌ در مورد اكسل‌

 

 

بخش‌ اول‌ ـ  شروع‌ كار

 

فصل‌ 1 : اصول‌ و مباني‌ اكسل‌

پنجره‌ اكسل‌

حركت‌ در پنجره‌

تغيير اندازه‌ و بستن‌ پنجره‌هاي‌ كاربرگ‌

نوارهاي‌ ابزار

نوار منو

سيستم‌ راهنما

درخواست‌ كمك‌ درباره‌ يك‌ مطلب‌

استفاده‌ از صفحات‌ Help

استفاده‌ از برگه‌هاي‌ Help

كار با دستيار آفيس‌ (Assistant)

دريافت‌ كمك‌ از وب‌

شناسايي‌ و ترميم‌ مشكلات‌

سفارشي‌سازي‌ نوارهاي‌ ابزار و منوها

افزودن‌ يك‌ دكمه‌ به‌ يك‌ نوارابزار

ايجاد نوارابزار شخصي‌

سفارشي‌سازي‌ دكمه‌هاي‌ نوارابزار

تغييرات‌ عالي‌ پيكربندي‌

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

فصل‌ 2 : واردنمودن‌ اطلاعات‌

واردنمودن‌ داده‌ها

واردنمودن‌ متون‌

واردنمودن‌ اعداد

كار با تاريخها و زمانها

ويرايش‌ داده‌ها

حذف‌ محتويات‌ سل‌

تغيير محتويات‌ سل‌

استفاده‌ از توضيحات‌

واردنمودن‌ توضيحات‌

ويرايش‌ توضيحات‌

مشاهده‌ توضيحات‌ ديگران‌

پاسخ‌ به‌ توضيح‌ يك‌ كاربر

حذف‌ يك‌ توضيح‌

معتبرسازي‌ داده‌هاي‌ ورودي‌

تخصيص‌ انواع‌ داده‌هاي‌ معتبر

به‌نمايش‌گذاشتن‌ پيغامها هنگام‌

    واردنمودن‌ داده‌ها

نمايش‌ پيغامهاي‌ خطا براي‌ داده‌هاي‌

    بدون‌ اعتبار

كنترل‌ وضعيت‌ ظاهري‌ داده‌ها

قالب‌بندي‌ اعداد

قالب‌بندي‌ كاراكترها

چرخش‌ متون‌

تورفتگي‌ متن‌

كار با سبك‌ها

تعريف‌ يك‌ سبك‌ به‌وسيله‌ يك‌ مثال‌

تعريف‌ يك‌ سبك‌ از مرحله‌ آغاز

تغيير يك‌ سبك‌

حذف‌ يك‌ سبك‌

به‌كارگيري‌ يك‌ سبك‌

بازنويسي‌ يك‌ سبك‌

غلطيابي‌ املايي‌

تصميم‌ در مورد غلطيابي‌

اجراي‌ غلطياب‌ املايي‌

استفاده‌ از AutoCorrect

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

فصل‌ 3 : كار با فايل‌ها

ذخيره‌سازي‌ فايل‌ها

ذخيره‌سازي‌ يك‌ كارپوشه‌ براي‌ نخستين‌

    نوبت‌

پيكربندي‌ گزينه‌هاي‌ فايل‌

ذخيره‌سازي‌ اطلاعات‌ خلاصه‌

ذخيره‌سازي‌ مجدد فايل‌

استفاده‌ از ويژگي‌ AutoSave

بازنمودن‌ فايل‌ها

بازنمودن‌ يك‌ فايل‌ موجود

شروع‌ يك‌ كارپوشه‌ جديد

استفاده‌ از Save As

ذخيره‌سازي‌ به‌عنوان‌ HTML

بستن‌ كارپوشه‌ها

ارسال‌ پستي‌ و مسيريابي‌ كارپوشه‌ها

ارسال‌ پستي‌ يك‌ كارپوشه‌

مسيريابي‌ يك‌ كارپوشه‌

مسيريابي‌ يك‌ كارپوشه‌ به‌ كاربران‌

    به‌صورت‌ نوبتي‌

مسيريابي‌ يك‌ كارپوشه‌ به‌ كاربران‌

    به‌طور همزمان‌

بازنمودن‌ فايل‌هاي‌ متني‌

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

فصل‌ 4 : كار با داده‌ها

انتقال‌ و كپي‌

انتقال‌ و كپي‌ محتويات‌

انتقال‌ و كپي‌ سل‌ها

استفاده‌ از Undo ، Redo

استفاده‌ از Go To

استفاده‌ از Paste Special

كار با چندين‌ كاربرگ‌

حركت‌ بين‌ كاربرگ‌ها

تغيير نام‌ كاربرگ‌ها

درج‌ و حذف‌ كاربرگ‌ها

انتقال‌ و كپي‌ كاربرگ‌ها

مرتبطنمودن‌ كاربرگ‌ها

استفاده‌ از AutoFile

كپي‌ خودكار داده‌ها

كپي‌ خودكار فرمول‌ها

استفاده‌ از AutoFill براي‌ سري‌ داده‌ها

استفاده‌ از سري‌هاي‌ توكار AutoFill

تكرار AutoFill

استفاده‌ از كليپ‌بورد آفيس‌

جستجو و تعويض‌ داده‌ها

استفاده‌ از Find

برقراري‌ شروط بيشتر براي‌ Find

استفاده‌ از كاراكترهاي‌ عمومي‌

استفاده‌ از Replace

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

فصل‌ 5 : تعيين‌ ساختار كاربرگ‌ها

افزودن‌ ستونها، رديفها و سل‌ها

درك‌ محدوديت‌ اكسل‌ در مورد ستونها

    و رديفها

افزودن‌ ستونها

افزودن‌ رديفها

افزودن‌ سل‌ها

حذف‌ ستونها، رديفها و سل‌ها

پنهان‌سازي‌ ستونها و رديفها

پنهان‌سازي‌ ستونها

پنهان‌سازي‌ رديفها

آشكارسازي‌ ستونها و رديفها

توقف‌ پنجره‌هاي‌ كوچك‌

تغيير عرض‌ ستون‌ و ارتفاع‌ رديف‌

تغيير اندازه‌ عرض‌ ستون‌

تغيير اندازه‌ ارتفاع‌ رديف‌

قالب‌بندي‌ خودكار ستونها و رديفها

به‌كارگيري‌ AutoFormat ها

محدودنمودن‌ ويژگيهاي‌ AutoFormat

استفاده‌ از قالب‌بندي‌ شرطي‌

تكرار ويژگيهاي‌ قالب‌بندي‌ با

    Format Painter

استفاده‌ از سرصفحه‌ها و پاصفحه‌ها

استفاده‌ از سرصفحه‌ها و پاصفحه‌هاي‌

    از قبل‌ تعريف‌شده‌

ايجاد سرصفحه‌ها و پاصفحه‌هاي‌

    شخصي‌

تنظيم‌ دقيق‌ سرصفحه‌ها و پاصفحه‌ها

استفاده‌ از برون‌نماها

تهيه‌ يك‌ كاربرگ‌ با برون‌نماي‌

    كاربرپسند

ايجاد يك‌ برون‌نماي‌ خودكار

ايجاد يك‌ برون‌نماي‌ دستي‌

نمايش‌ برون‌نماها

كار با نماها

ايجاد يك‌ نما

انتخاب‌ يك‌ نما

حذف‌ يك‌ نما

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

فصل‌ 6 : چاپ‌

استفاده‌ از كادر مكالمه‌ Page Setup

پيكربندي‌ گزينه‌هاي‌ صفحه‌

تنظيم‌ حاشيه‌هاي‌ صفحه‌

تنظيم‌ گزينه‌هاي‌ Sheet

پيش‌نمايش‌ كار چاپي‌

كار با Page Break ها

درج‌ Page Break

استفاده‌ از نماي‌ Page Break Preview

حذف‌ Page Break ها

ايجاد نماهاي‌ سفارشي‌

ايجاد يك‌ نماي‌ شخصي‌

حذف‌ يك‌ نماي‌ شخصي‌

چاپ‌ فايل‌

استفاده‌ از دكمه‌ Print

استفاده‌ از كادر مكالمه‌ Print

تنظيم‌ خصايص‌ چاپگر

چاپ‌ به‌ يك‌ فايل‌

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

 

بخش‌ دوم‌ ـ تحليل‌ داده‌ها

 

فصل‌ 7 : مديريت‌ داده‌ها

درك‌ ليست‌ها

طراحي‌ ليست‌ها

ورود داده‌ ليست‌ها

فيلترسازي‌ ليست‌ها

استفاده‌ از AutoFiltering

استفاده‌ از Advanced AutoFilter

مرتب‌سازي‌ داده‌ها

درك‌ شروط مرتب‌سازي‌

استفاده‌ از طرحهاي‌ ساده‌ مرتب‌سازي‌

استفاده‌ از طرحهاي‌ پيچيده‌ مرتب‌سازي‌

بررسي‌ راه‌حل‌ها با سناريوها

ايجاد يك‌ سناريو

ادغام‌ سناريوها

تهيه‌ گزارشهاي‌ سناريو

فصل‌ 8 : استفاده‌ از فرمول‌ها

ورود فرمول‌ها: مقادير، سل‌ها و عملگرها

واردنمودن‌ و ويرايش‌ فرمول‌ها

فرمول‌ها و عملگرهاي‌ ساده‌

آدرس‌هاي‌ نسبي‌، مطلق‌، مخلوط

آدرس‌گذاري‌ مطلق‌

آدرس‌هاي‌ مخلوط

استفاده‌ چرخشي‌ از انواع‌ آدرس‌ها

مرتبطنمودن‌ فرمول‌ها، آدرس‌هاي‌ خارجي‌ و

    آدرس‌هاي‌ سه‌بعدي‌

ايجاد رابطها

ايجاد رابطهاي‌ خارجي‌

ايجاد آدرس‌هاي‌ سه‌بعدي‌

مميزي‌ فرمول‌ها

جستجوي‌ سل‌هاي‌ اوليه‌ و وابسته‌

مكان‌يابي‌ داده‌ها غلط

كار با مقادير خطا

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

فصل‌ 9 : توابع‌ كاربرگ‌

توابع‌ و آرگومان‌ها

آرگومان‌هاي‌ تابع‌

مقوله‌هاي‌ تابع‌

تركيب‌ توابع‌

توابع‌ مركب‌ رياضي‌

توابع‌ مركب‌ متني‌

توابع‌ مركب‌ منطقي‌

توابع‌ مركب‌ جستجو

توابع‌ مركب‌ رياضي‌ و آدرس‌

Paste Function

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

فصل‌ 10 : كار با توابع‌ پيشرفته‌

خصوصيات‌ فني‌ فرمول‌ آرايه‌اي‌

ويرايش‌ فرمول‌هاي‌ آرايه‌اي‌

جمعهاي‌ شرطي‌

چه‌ زماني‌ واردنمودن‌ آرايه‌ لازم‌ مي‌باشد؟

توابعي‌ كه‌ نياز به‌ واردنمودن‌ آرايه‌ دارند

فرمول‌هايي‌ كه‌ قطعات‌ آنها نياز به‌

    واردنمودن‌ آرايه‌ دارند

فرمول‌هايي‌ كه‌ نياز به‌ چندين‌ سل‌ دارند

استفاده‌ از اسامي‌

نامگذاري‌ وروديهاي‌ ثابت‌

نامگذاري‌ محدوده‌ها

نامگذاري‌ فرمول‌ها

تعاريف‌ پويا براي‌ محدوده‌هاي‌ نامگذاري‌شده‌

استفاده‌ از توابع‌ در فرمول‌هاي‌ آرايه‌اي‌

مكان‌يابي‌ مقادير تكراري‌

كار با رشته‌هاي‌ كاراكتري‌

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

فصل‌ 11 : تهيه‌ نمودار از داده‌ها

استفاده‌ از ويزارد Chart

شروع‌ ويزارد

بررسي‌ انتخاب‌ داده‌هاي‌ نمودار

انتخاب‌ گزينه‌ها و مكان‌ نمودار

تغيير نمودار

انواع‌ نمودارها

درك‌ نمودارهاي‌ محوري‌ : نمودارهاي‌

    ستوني‌، نواري‌، خطي‌ و XY

جمع‌ به‌ 100 درصد: نمودارهاي‌ Pie ،

    Doughnut و Radar

مقايسه‌ ابعاد: نمودارهاي‌ Area و Radar

ايجاد نمودارهاي‌ Stock

محورهاي‌ داراي‌ سه‌ مقدار ـ نمودار

    حبابي‌

انواع‌ بصري‌: نمودارهاي‌ Cylinder ، Cone

    و Pyramid

ايجاد نمودارهاي‌ Surface

استفاده‌ از انواع‌ نمودارهاي‌ سفارشي‌

انتخاب‌ نمودار صحيح‌

انواع‌ نمودارهاي‌ تعريف‌شده‌ كاربري‌

مشاهده‌ پيش‌نمايش‌ و چاپ‌ نمودارها

گزينه‌هاي‌ نمودار

محورها

استفاده‌ از عناوين‌

استفاده‌ از راهنماهاي‌ نمودار

زمان‌ استفاده‌ از خطوط جدولي‌

نمايش‌ نوارهاي‌ خطا

جداول‌ داده‌اي‌

برچسب‌هاي‌ داده‌اي‌

رگرسيون‌ها

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

فصل‌ 12 : ترسيم‌ اشياء

استفاده‌ از نوارابزار Drawing

ايجاد اشكال‌

درج‌ يك‌ شكل‌

تغيير اشكال

افزودن‌ ClipArt

انتخاب‌ يك‌ Clip

كار با ClipArt

انتقال‌، تغيير اندازه‌ و كار با تصاوير

استفاده‌ از WordArt

ايجاد يك‌ شكل‌ گرافيكي‌ WordArt

تغيير يك‌ شكل‌ گرافيكي‌ WordArt

استفاده‌ از اشكال‌ سه‌بعدي‌

افزودن‌ متن‌ به‌ اشكال‌

كار با لايه‌ها

كار با گروهها

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

فصل‌ 13 : نقشه‌هاي‌ داده‌اي‌

ايجاد يك‌ كاربرگ‌ نقشه‌اي‌

استفاده‌ از كدهاي‌ پستي‌

استفاده‌ از سرنام‌هاي‌ استاندارد

ايجاد يك‌ نقشه‌

استفاده‌ از كنترل‌هاي‌ نقشه‌

به‌كارگيري‌ يك‌ قالب‌بندي‌ متفاوت‌

سفارشي‌سازي‌ نقشه‌ها

انتقال‌ و تغيير اندازه‌ يك‌ نقشه‌

استفاده‌ از نوارهاي‌ ابزار Map

افزودن‌ برچسب‌ها

تغيير راهنماي‌ نقشه‌

افزودن‌ سوزنها

تغيير ويژگيهاي‌ نقشه‌

ايجاد الگوها و تصاوير از يك‌ نقشه‌

ايجاد الگوهاي‌ نقشه‌اي‌

ايجاد يك‌ تصوير از يك‌ نقشه‌

 

فصل‌ 14 : جداول‌ محوري‌

قطعات‌ جدول‌ محوري‌

فيلدها و وروديها

گزينه‌هاي‌ خلاصه‌سازي‌

فيلدها و وروديهاي‌ محاسبه‌اي‌

تعريف‌ يك‌ فيلد محاسبه‌اي‌

ويزارد PivotTable

تنظيم‌ گزينه‌هاي‌ جدول‌ محوري‌

گزينه‌هاي‌ قالب‌بندي‌ جدول‌ محوري‌

منابع‌ داده‌

كار با جداول‌ محوري‌

محوري‌نمودن‌ يك‌ جدول‌

حفظ قالب‌بندي‌ها

گروه‌بندي‌ وروديها

بازسازي‌ داده‌ها و حافظه‌ نهاني‌

چندين‌ جدول‌ محوري‌، يك‌ حافظه‌ نهاني‌

نمودارهاي‌ محوري‌

فصل‌ 15 : دستيابي‌ به‌ راه‌حل‌ها با تمام‌

قدرت‌

استفاده‌ از Goal Seek

ايجاد يك‌ فرآيند Goal Seek

رفع‌ خرابيهاي‌ Goal Seek

استفاده‌ از Solver

نصب‌ Solver

تنظيم‌ كاربرگ‌ براي‌ Solver

ايجاد يك‌ طرح‌ براي‌ Solver

ساخت‌ يك‌ كاربرگ‌ Solver آماده‌

استفاده‌ از كادر مكالمه‌ Solver Parameters

مشاهده‌ نتايج‌

ذخيره‌سازي‌ پارامترهاي‌ Solver

استفاده‌ از گزارشهاي‌ Solver

 

 

بخش‌ سوم‌ ـ دنياي‌ خارج‌ از اكسل‌

 

فصل‌ 16 : اكتساب‌ داده‌ها

بازگرداندن‌ داده‌ها به‌ كاربرگ‌

تعيين‌ منبع‌ داده‌

تعيين‌ پرس‌ و جو

بازنگري‌ مجدد فرآيند داده‌هاي‌ خارجي‌

درك‌ نتايج‌ گزينه‌هاي‌ پرس‌ و جو

گزينه‌هاي‌ منبع‌ داده‌

خصايص‌ محدوده‌ داده‌اي‌ خارجي‌

 

فصل‌ 17 : به‌اشتراك‌گذاري‌ كارپوشه‌ها

حفاظت‌ كارپوشه‌ها

ايجاد يك‌ كلمه‌ رمز جهت‌ بازنمودن‌ يك‌

    كارپوشه‌

استفاده‌ از يك‌ كلمه‌ رمز جهت‌ بازنمودن‌

    يك‌ كارپوشه‌

ايجاد يك‌ كلمه‌ رمز جهت‌ تغيير يك‌

    كارپوشه‌

استفاده‌ از يك‌ كلمه‌ رمز جهت‌ تغيير

    يك‌ كارپوشه‌

تغيير كلمه‌هاي‌ رمز

حفاظت‌ كارپوشه‌ها و كاربرگ‌ها

استفاده‌ از منوي‌ حفاظت‌ اكسل‌

حفاظت‌ يك‌ كاربرگ‌

حفاظت‌ يك‌ كارپوشه‌

استفاده‌ از كارپوشه‌هاي‌ اشتراكي‌

درك‌ محدوديتهاي‌ كارپوشه‌ اشتراكي‌

پيكربندي‌ يك‌ كارپوشه‌ اشتراكي‌

استفاده‌ از كارپوشه‌هاي‌ اشتراكي‌

 

فصل‌ 18 : استفاده‌ از تكنولوژي‌ وب‌

كار با كارپوشه‌هاي‌ HTML

پيش‌نمايش‌ HTML

ذخيره‌سازي‌ به‌عنوان‌ HTML

ذخيره‌سازي‌ اشكال‌ گرافيكي‌ در HTML

بازنمودن‌ يك‌ كاربرگ‌ HTML

بازنمودن‌ يك‌ كاربرگ‌ محاوره‌اي‌ HTML

استفاده‌ از نوارابزار Spreadsheet

كار با محتويات‌ در يك‌ مرورگر

استفاده‌ از Property Toolbox

ذخيره‌سازي‌ تغييرات‌ اعمال‌شده‌ در

    مرورگر

استفاده‌ از رابطهاي‌ پي‌درپي‌

استفاده‌ از رابطهاي‌ پي‌درپي‌ جهت‌ حركت‌

    در يك‌ كارپوشه‌

استفاده‌ از رابطهاي‌ پي‌درپي‌ جهت‌ حركت‌

    به‌ خارج‌ از كارپوشه‌

استفاده‌ از رابطهاي‌ پي‌درپي‌ براي‌ فرامين‌

    و دكمه‌هاي‌ ابزار

استفاده‌ از پرس‌ و جوهاي‌ وب‌

پيكربندي‌ يك‌ پرس‌ و جوي‌ وب‌

پيكربندي‌ قالب‌بندي‌ داده‌ها

ارسال‌ پرس‌ و جو و كار با داده‌هاي‌

    بازيافت‌شده‌

ذخيره‌سازي‌ پرس‌ و جوهاي‌ وب‌

استفاده‌ از فايل‌هاي‌ پرس‌ و جوي‌

    مايكروسافت‌

مهارتهاي‌ گواهينامه‌اي‌ پوشش‌ داده‌شده‌

    در اين‌ فصل‌

 

بخش‌ چهارم‌ ـ توسعه‌ تواناييهاي‌ اكسل‌

با VBA

 

فصل‌ 19 : خودكارسازي‌ عمليات‌ تكراري‌

ايجاد، ذخيره‌سازي‌ و اجراي‌ ماكروها

ضبط يك‌ ماكرو

استفاده‌ از گزينه‌هاي‌ Record Macro

اجراي‌ يك‌ ماكرو

ويرايش‌ ماكروها

استفاده‌ مرحله‌اي‌ از ماكرو

اجراي‌ ماكروها از دكمه‌هاي‌ نوارابزر

 

فصل‌ 20 : Visual Basic Editor  و

Excel Object Model

مشاهده‌ و استفاده‌ از پنجره‌هاي‌ VBE

پنجره‌ Project

پنجره‌ Properties

پنجره‌ Code

پنجره‌ UserForm

ساير پنجره‌ها

Object Browser

ماجول‌ها

User Form ها

استفاده‌ از جعبه‌ابزار

دسترسي‌ به‌ كنترل‌هاي‌ بيشتر

 

فصل‌ 21 : ايجاد زيرروال‌ها

زمان‌ استفاده‌ از زيرروال‌ها

دريافت‌ ورودي‌ از كاربر

نتايج‌ شرطي‌

ساده‌سازي‌ عمليات‌ كاربر

ارسال‌ متغيرها به‌ زيرروال‌ها

متغيرهاي‌ سطح‌ روال‌ و سطح‌ ماجول‌

ارسال‌ از طريق‌ آدرس‌

ارسال‌ از طريق‌ مقدار

انواع‌ متغيرها

نوع‌ Variant

متغيرهاي‌ Object

متغيرهاي‌ آرايه‌اي‌

استفاده‌ از بلوك‌ها، حلقه‌ها، توابع‌ و سل‌ها

    در يك‌ زيرروال‌

 

فصل‌ 22 : ايجاد توابع‌

ايجاد UDF ها براي‌ استفاده‌ در كاربرگ‌

ساختار UDF

UDF هاي‌ آرايه‌اي‌

قراردادن‌ UDF ها در Paste Function

استفاده‌ انحصاري‌ UDF ها در كد

 

فصل‌ 23 : كنترل‌ ورودي‌ با

User Form ها

طراحي‌ فرم‌

كنترل‌هاي‌ User Form ها

مقداردهي‌ اوليه‌ كنترل‌ها

كنترل‌هاي‌ رويدادي‌

 

فصل‌ 24 : فنون‌ به‌كارگيري‌

آرايه‌هاي‌ VBA

تعريف‌ و پركردن‌ آرايه‌ها

ايجاد ابعاد آرايه‌

پرنمودن‌ آرايه‌

دريافت‌ داده‌ها از كاربرگ‌

عبور حلقه‌اي‌ از سل‌ها در محدوده‌

تخصيص‌ محدوده‌ به‌ يك‌ آرايه‌

قراردادن‌ داده‌ها در كاربرگ‌

نوشتن‌ محدوده‌ كامل‌ با يك‌ عبارت‌

نوشتن‌ آرايه‌ با حلقه‌ها

انواع‌ داده‌هاي‌ تعريف‌شده‌ كاربري‌

تعريف‌ يك‌ نوع‌ تعريف‌شده‌ كاربري‌

محدوديتهاي‌ انواع‌ تعريف‌شده‌

مرتب‌سازي‌ آرايه‌ها

مرتب‌سازي‌ تبادلي‌ ساده‌

مرتب‌سازي‌ آرايه‌ از طريق‌ حلقه‌ها

استفاده‌ از آرايه‌هاي‌ VBA در كارپوشه‌ها

مرتب‌سازي‌ كاربرگ‌هاي‌ يك‌ كارپوشه‌

استفاده‌ از توابع‌ كارپوشه‌ در

    آرايه‌هاي‌ VBA

استفاده‌ از آرايه‌هاي‌ VBA در نمودارها

 

فصل‌ 25 : استفاده‌ از

Data Access Objects

كار با داده‌ها در DAO

درك‌ Recordset ها

استفاده‌ از Dynaset

استفاده‌ از Snapshot

استفاده‌ از Table-Type

Recordset ها براساس‌ پرس‌ و جوها

تعيين‌ ترتيب‌ ركوردها در پرس‌ و جوها

حركت‌ در يك‌ Recordset

دريافت‌ داده‌ها از طريق‌ ركورد به‌ ركورد

دريافت‌ كامل‌ داده‌ها از طريق‌ روش‌

    CopyFromRecordset

مكان‌يابي‌ ركوردها از طريق‌ DAO

استفاده‌ از پارامتر پرس‌ و جوها

ساير عمليات‌ با Recordset ها

 

بخش‌ پنجم‌ ـ ضمائم‌

 

ضميمه‌ >الف‌< : كاربر متخصص‌

مايكروسافت‌

چگونگي‌ دريافت‌ گواهينامه‌ MOUS براي‌

    اكسل‌ 2000

رهنمودهاي‌ اساسي‌ يك‌ امتحان‌ MOUS

دريافت‌ نتيجه‌ امتحان‌

 

ضميمه‌ >ب‌< : اهداف‌ امتحان‌ كاربر

متخصص‌ آفيس‌ مايكروسافت‌

 

ضميمه‌ >ج‌< : چگونه‌ از مركز خودآزمايي‌

و سي‌دي‌رام‌ خودآزمايي‌ استفاده‌

كنيم‌

استفاده‌ از سي‌دي‌ خودآزمايي‌ جهت‌

    آماده‌شدن‌ براي‌ گواهينامه‌ MOUS

استفاده‌ از سي‌دي‌ خودآزمايي‌

    در صورت‌ عدم‌ آماده‌شدن‌ براي‌

    گواهينامه‌ MOUS

نصب‌ نرم‌افزار خودآزمايي‌

درباره‌ نرم‌افزار

    Personal Testing Center

انواع‌ امتحانهاي‌

    Personal Testing Center

امتيازدهي‌ خودآزمايي‌ در

    Personal Testing Center

چگونگي‌ ذخيره‌سازي‌ نمره‌هاي‌ امتحان‌

 

ضميمه‌ >د< : توابع‌ اكسل‌

توابع‌ بانك‌ اطلاعاتي‌

DAVERAGE

DCOUNT

DCOUNTA

DGET

DMAX

DMIN

DPRODUCT

DSTDEV

DSTDEVP

DSUM

DVAR

DVARP

GETPIVOTDATA

توابع‌ تاريخ‌ و زمان‌

DATE

DATEVALUE

DAY

DAYS360

EDATE

EOMONTH

HOUR

MINUTE

MONTH

NETWORKDAYS

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WORKDAY

YEAR

YEARFRAC

توابع‌ مهندسي‌

توابع‌ مالي‌

ACCRINT

ACCRINTM

AMORDEGRC و AMORLINC

COUPDAYBS

COUPDAYS

COUPDAYSNC

COUPNCD

COUPNUM

COUPPCD

CUMIPMT

CUMPRINC

DB

DDB

DISC

DOLLARDE

DOLLARFR

DURATION

EFFECT

FV

FVSCHEDULE

INTRATE

IPMT

IRR

MDURATION

MIRR

NOMINAL

NPER

NPV

ODDFPRICE

ODDFYIELD

ODDLPRICE

ODDLYIELD

PMT

PPMT

PRICE

PRICEDISC

PRICEMAT

PV

RATE

RECEIVED

SLN

SYD

TBILLEQ

TBILLPRICE

TBILLYIELD

VDB

XIRR

XNPV

YIELD

YIELDDISC

YIELDMAT

توابع‌ اطلاعاتي‌

توابع‌ منطقي‌

توابع‌ جستجو و آدرسي‌

توابع‌ رياضي‌ و مثلثات‌

توابع‌ آماري‌

AVEDEV

AVERAGE

AVERAGEA

BETADIST

BETAINV

BINOMDIST

CHIDIST

CHIINV

CHITEST

CONFIDENCE

CORREL

COUNT

COUNTA

COVAR

CRITBINOM

DEVSQ

EXPONDIST

FDIST

FINV

FISHER

FISHERINV

FORECAST

FREQUENCY

FTEST

GAMMADIST

GAMMAINV

GAMMALN

GEOMEAN

GROWTH

HARMEAN

HYPGEOMDIST

INTERCEPT

KURT

LARGE

LINEST

LOGEST

LOGINV

LOGNORMDIST

MAX

MAXA

MEDIAN

MIN

MINA

MODE

NEGBINOMDIST

NORMDIST

NORMINV

NORMSDIST

NORMSINV

PEARSON

PERCENTILE

PERCENTRANK

PERMUT

POISSON

PROB

QUARTILE

RANK

RSQ

SKEW

SLOPE

SMALL

STANDARDIZE

STDEV

STDEVA

STDEVP

STDEVPA

STEYX

TDIST

TINV

TREND

TRIMMEAN

TTEST

VAR

VARA

VARP

VARPA

WEIBULL

ZTEST

توابع‌ متني‌

CHAR

CLEAN

CODE

CONCATENATE

DOLLAR

EXACT

FIND

FIXED

LEFT

LEN

LOWER

MID

PROPER

REPLACE

REPT

RIGHT

SEARCH

SUBSTITUTE

T

TEXT

TRIM

UPPER

VALUE

توابع‌ و ويژوال‌ بيسيك‌

شي‌ء

   Application.WorksheetFunction Object

Analysis ToolPak

 

فهرست‌ راهنما